Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.bip.uwb.edu.pl/

Uniwersytet w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Na stronach znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności - https://www.uwb.edu.pl/dostepnosc-cyfrowa

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-15.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Skindzier, webmast@uwb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 70 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet w Białymstoku, Rektorat, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Świerkowej (wejście A) i od ul. Prostej (wejście B). Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia z przodu budynku od ul. Świerkowej (A) znajduje się winda dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście od ul Świerkowej (A). Przy wejściu do budynku brak różnicy poziomów. Przed wejściem do budynku jest zmienna faktura, w postaci wewnętrznych wycieraczek. W wiatrołapie pole manewru ma min. 150 x 150 cm. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia od ul. Świerkowej (A). W budynku znajduje się winda. Wyposażona jest w poręcz oraz lustro naprzeciwko ściany z wewnętrznym panelem sterującym. Kabina jest dobrze oświetlona. Wewnętrzny panel sterujący jest oznaczony alfabetem Braille’a. Winda wyposażona jest w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje. W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze. Drzwi toalet oznaczone piktogramem. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

 • Ankieter - https://ankieter.uwb.edu.pl/
 • APD - https://apd.uwb.edu.pl/
 • CAS - https://cas.uwb.edu.pl/cas/
 • EduPortal - https://eduportal.uwb.edu.pl/
 • EVA - https://eva.uwb.edu.pl/
 • Informator - https://informator.uwb.edu.pl/
 • IRK - https://irk.uwb.edu.pl/pl/
 • SRS - https://srs.uwb.edu.pl/
 • USOSWeb - https://usosweb.uwb.edu.pl/

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://bip.uwb.edu.pl/uwb/ogloszenia/15380,Raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego-marzec-2021.html
 • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://tlumacz.migam.org/uniwersytet_bialystok
do góry