Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowisku instruktora fitness w SWFiS UwB.

KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA

Na podstawie$ 52,$ 54 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UwB za zgodą J.M.REKTORA UwB ogłasza konkurs na stanowisku instruktora w SWFiS UwB.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(Dz. U. Nr 164) z późn. zm. oraz Statucie Uniwersytetu w Białymstoku, a ponadto posiadają:

-  Wykształcenia wyższe na kierunku Wychowanie Fizyczne,

-  Tytuł zawodowy magistra,

-  Doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego ( minimum 4 lat),

-  Posiadane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z kulturystyki, podnoszenia ciężarów,fitness,

    samoobrony( minimum dyplom instruktora),

        -  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w jednej z wymienionych dyscyplin

             { minimum 4 lat),                             

        -  Udokumentowane swoje osiągnięcia sportowe w tym wyniki szkolonych zawodników,

 

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu w Białymstoku, ul Świerkowa 20A/hala sportowa/ 15-328 Białystok, następujących dokumentów:

        -  Podania o przyjęcie do pracy do J. M. Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

           dr hab. Roberta Władysława Ciborowskiego prof. UwB.

        -  CV,

        -  Odpis dyplomu magisterskiego,

        -  Potwierdzone ksero uprawnień trenerskich lub instruktorskich w wymienionych dyscyplinach

            sportowych,

        -  Dokumenty potwierdzające pracę jako nauczyciela akademickiego minimum 4 lata.

-  Dokumenty potwierdzające prowadzenie zajęć-treningów głównie z samoobrony, fitness,

    kulturystyki i podnoszenia ciężarów

-  Dokumenty potwierdzające swoje osiągnięcia sportowe w tym wyniki szkolonych zawodników,

-  Oświadczenie, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,

-  Ewentualnie inne informacje, które kandydat uzna za stosowne.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 19 września 2016 roku

LINK DO STRONY: http://www.bip.uwb.edu.pl

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego

oferty.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

{ Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 16.08.2016
Data modyfikacji : 29.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mgr Adam Wyszczelski
Osoba udostępniająca informację:
mgr Emilian Aksiucik Sekcja Informacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
mgr Emilian Aksiucik

Opcje strony

do góry