Uniwersytet w Białymstoku

Misja i strategia rozwoju


 

Pobierz: STRATEGIA ROZWOJU Uniwersytetu w Białymstoku

 


 

Misja Uniwersytetu w Białymstoku

 

Misją Uniwersytetu w Białymstoku, w nawiązaniu do podstawowych ideałów Uniwersytetu, takich jak: dążenie do prawdy, służba dobru publicznemu, wykształcone społeczeństwo, zachowanie autonomii badawczej, jest:
 
  • prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych i społecznych, a przez to wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów;
  • kształcenie na najwyższym poziomie wysoko wykwalifikowanej kadry jako nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego regionu i kraju;
  • poznawanie i wzbogacanie dziedzictwa kulturowego regionu;
  • promowanie absolwentów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje, dostosowane do potrzeb rynku pracy i wymogów gospodarki opartej na wiedzy.

Usytuowanie Uniwersytetu w Białymstoku na wschodnim pograniczu Rzeczpospolitej, ogromne znaczenie wartości demokratycznych, jak: otwartość na innych, tolerancja, szacunek względem różnorodności społecznej i kulturowej stanowią fundament rozwoju współpracy z najbliższymi sąsiadami, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych potrzeb Polaków na Wschodzie oraz poszerzaniem oferty kształcenia na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie. 


Wizja Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku to wiodący ośrodek naukowo-dydaktyczny regionu, liczący się na mapie kraju, oferujący wysokiej jakości badania naukowe, kształcenie oraz partnerską współpracę z otoczeniem. Badania naukowe prowadzone są na najwyższym poziomie, przy ścisłej współpracy z wiodącymi jednostkami naukowymi w kraju i na świecie, realizowane przy użyciu zaawansowanych i nowatorskich metod, najczęściej obejmujących nowe obszary tematyczne, odpowiadające potrzebom współczesnego społeczeństwa w skali globalnej.

Kształcenie obejmuje szeroki wachlarz kierunków bogatych w nowe, wartościowe i społecznie użyteczne treści programowe, przekazywane innowacyjnymi metodami nauczania przez kadrę prezentującą najwyższe walory naukowo-dydaktyczne. Uniwersytet w Białymstoku podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przez współpracę z innymi uczelniami i podmiotami funkcjonującymi w sferze społecznej i gospodarczej regionu i kraju.

Uniwersytet w Białymstoku zajmuje wiodące miejsce oraz realizuje nowatorskie zadania w sieci uniwersytetów pogranicza, sprzyjając umacnianiu integracji europejskiej. Uniwersytet jako środowisko przyjazne pracownikom, studentom i absolwentom, jest bardzo atrakcyjnym miejscem studiowania, pracy zawodowej oraz doskonalenia elit intelektualnych regionu i kraju.  

 

Metadane

Data publikacji : 19.04.2018
Data modyfikacji : 09.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
mgr Emilian Aksiucik Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry